027/380-595 [email protected]

JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Kuršumlija“

Ul. Proleterskih brigada bb, 18430 Kuršumlija

Najnovije

Ukratko o preduzeću

 

Osnivač Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Kuršumlija“ je Opština Kuršumlija, ulica Proleterskih brigada bb, matični broj 07132727. Prava osnivača ostvaruje Skupština opštine Kuršumlija.

Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta „Kuršumlija“, osniva se i posluje radi obavljanja delatnosti zaštite uređivanja i unapređivanja dobara od opšteg interesa i dobara u opštoj upotrebi. Obavlja i komunalne delatnosti, kao i druge delatnosti određene zakonom kao delatnosti od opšteg interesa.

Preduzeće ima isključivo pravo poslovanja radi trajnog obezbeđivanja uslova za unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta, korišćenje, razvoj, održavanje i unapređivanje dobara od opšteg interesa i dobara u opštoj upotrebi (vode, lokalni i nekategorisani putevi i ulice u naseljima, vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija, sportski objekti, školski objekti, objekti kulture, socijalne zaštite, dečije zaštite i dr.), organizacije i nadzora nad sprovođenjem komunalnih radova, prostorno planiranje, javna rasveta, a sve u cilju urednog zadovoljavanja potreba Opštine i krajnih korisnika.

Obavljanje ovih poslova i vršenje drugih poverenih poslova za potrebe Opštine Kuršumlija, Preduzeće vrši u skladu sa ugovorom koji se zaključuje sa izvršnim organom opštine.

Delatnost javnog preduzeća

 

Preduzeće obavlja poslove iz sledećih delokruga:

  • obezbeđivanja javnog osvetljenja
  • obavljanje poslova na održavanju horizontalne i vertikalne signalizacije na ulicima i opštinskim putevima,
  • kontrola izvođenja radova na održavanju javnih puteva(opštinski putevi i ulice) i nekategorisanim putevima,
  • kontrola izvođenja radova na održavanju javnih puteva u MZ,
  • obezbeđivanje i obavljanje stručnog nadzora po nalogu osnivača nad izvođenjem radova od javnog interesa (nadzor nad izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže, opštinskih puteva javnih gradskih saobraćajnica, javne rasvete, horizontalne i vertikalne signalizacije i drugih objekata od javnog interesa)
  • izrada urbanističke i projektne dokumentacije,pripremi projektnih zadataka,izrada predmera i predračuna,tehničke kontrole,teh.uslova i veštačenja u obimu i prema raspoloživim kadrovskim, stručnim i tehničkim kapacitetima
  • obavlja poslove parking servisa
  • poslovno tehnička saradnja sa drugim preduzećima i pravnim licima i privatnim na ostvarivanju prihoda sticanja dobiti za potrebe relaizacije poslovanja JP.