Analiza poslovnog okruženja

JP za uređivanje građevinskog zemljišta obavlja delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije na putevima i ulicama, vrši kontrolu izvođenja radova na putevima i ulicama, obezbeđivanje i obavljanje stručnog nadzora po nalogu osnivača (nadzor nad izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže, opštinskim putevima javnih gradskih saobraćajnica, na objektima od opšteg interesa), izrada urbanističke i projektne dokumentacije, pripremi projektnih zadataka, izrada predmera i predračuna, tehničke kontrole, tehničkih uslova, i veštačenja u obimu prema raspoloživim kadrovskim, stručnim i tehničkim kapacitetima. Kao takvo, u svom okruženju nema konkurencije.